Kinderen

Psychosociale hulpverlening - Speltherapie

Wat biedt Blikveldcoaching kinderen en ouders?

Blikveldcoaching biedt kortdurende behandeling voor sociaal-emotionele problemen, gedrags- en ontwikkelingsproblemen en opvoedingsproblemen.

Blikveldcoaching werkt praktisch, oplossingsgericht en in samenwerking met ouders/verzorgers. Er wordt met behulp van diverse methodieken (Beeldend werk, Speltherapie, Kids’Skills, Sociale vaardigheidsprogramma’s) gewerkt aan het verminderen dan wel opheffen van de klachten.

Voor wie?

Kinderen en jongeren kunnen te maken hebben met psychische problemen of gedragsproblemen. Blikveldcoaching richt zich op kinderen/jongeren in de leeftijdsgroep van 0 tot 18 jaar die problemen ervaren en op zoek zijn naar handvatten of willen leren omgaan met lastige situaties.

Ouders/verzorgers worden actief betrokken bij de behandeling.

Voor welke problemen?

Onder andere:

  • Faalangst
  • Identiteitsproblemen zoals laag zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen
  • Sociale problemen, bv. problemen met weerbaarheid
  • Verwerkingsproblemen zoals angsten en/of verdriet
  • Gedragsproblemen zoals impulsiviteit. acting-out
  • Vermoeidheid/ klachten rond vitaliteit

Werkwijze?

Na aanmelding voert de begeleider een intake-gesprek met ouders en het kind om de problemen en de wens tot verandering te bespreken. Verder kijken we in dit gesprek of de hulpvraag aansluit bij het aanbod. Bij jonge kinderen wordt eerst een spelobservatie uitgevoerd. Op grond van deze intake stelt de begeleider een behandelplan samen. Na instemming van de ouders met het te volgen behandeltraject kan de behandeling verder plaatsvinden.

De begeleider tracht tot een hulpaanbod te komen dat zoveel mogelijk aansluit bij de eigen krachten van het kind of de jongere en zijn gezin. Doel van de behandeling is het beter om kunnen gaan met lastige situaties, verminderen van problemen en versterken van eigen kracht van het kind.

Wanneer blijkt dat na een aantal sessies de behandeling niet het gewenste resultaat oplevert, dan zullen alternatieven worden besproken.

Blikveldcoaching wil graag op een respectvolle en professionele wijze het kind helpen bij het beantwoorden van zijn/haar vragen. Er wordt gezamenlijk gezocht naar een oplossing van de problemen. Samen met het kind gaan we op zoek naar de eigen kracht en versterken zo de competenties van het kind/jongere en zijn ouders.

Visie

De visie waarop de behandeling en omgang met kind/jongere en ouders gebaseerd is, wordt binnen Blikveldcoaching beïnvloed door verschillende theorieën en modellen. De belangrijkste daarbij is de oplossingsgerichte therapie. In plaats van analyseren van het probleem gaan we op zoek naar dat wat werkt, met een focus op de gewenste toekomst.

In het bepalen van doelen en het kiezen van een behandelvorm zoeken we instemming van zowel kind/jongere als ouders. Alle mensen rond het kind worden gezien als bron van steun, die in staat zijn om samen met het kind problemen op te lossen. Blikveldcoaching streeft naar volledige instemming en motivatie van kind en jongere.

Blikveldcoaching werkt wel samen met het Reizende Koffertje: www.hetreizendekoffertje.nl

Voor meer informatie, neem contact op.