Onderwijs

Aanbod:

“Ieder is zelf eigenaar van eigen leren. De mens leert en volgt haar eigen leerproces en bepaalt haar eigen competenties. Het leren is van buitenaf wel enigszins te beïnvloeden. Hierin speelt de lerende een belangrijke rol.”

Ontwikkelingen volgen elkaar snel op in de samenleving van nu. Ons basisonderwijs wordt geconfronteerd met het ‘updaten’ van onderwijsleersituaties. Er wordt veel gevraagd van een leerkracht vandaag de dag. Passend onderwijs doet zijn intrede. Het is nog niet makkelijk om in te schatten wat de gevolgen hiervan zullen zijn.
De ontwikkelingen van de afgelopen jaren binnen het basisonderwijs stromen door naar peuterspeelzaalwerk en kinderopvang.

Hoe kunnen we ons, juist in deze tijd waarin beoordeling leidend lijkt te zijn (meten is weten), blijven focussen op kwaliteiten en talenten? Op spel en spelend leren? Op werken vanuit kracht? Op feedback geven vanuit de groei-mindset? Op denken in oplossingen en kijken naar mogelijkheden? Op werken aan wat werkt?
Hoe zorgen we ervoor dat ogen blijven stralen? Zowel van kinderen als van de volwassenen die met kinderen werken.

Blikveldcoaching:

 • werkt met leidsters van kinderopvang en peuterspeelzalen en leerkrachten van basisscholen.
 • richt zich op meekijken en meedenken, gebruikmakend van beelden.
 • heeft een visie op het belang van spel van het jonge kind.
 • werkt talentgericht.
 • werkt oplossingsgericht met een systemische blik en kijkt vooral naar wat al goed gaat.

Liesbeth Hoekstra heeft jarenlange ervaring als leerkracht, directeur en ib-er in het basisonderwijs en als onderwijsadviseur, trainer en coach bij Cedin, Educatieve Dienstverlening in het Noorden.

X

Talentgericht werken

Ik kies voor mijn talent, jij ook?

Uit onderzoek blijkt dat doen waar je goed in bent en het inzetten van je talent, leidt tot positieve emoties. En…positieve emoties (of een positieve stemming) leiden tot een hogere betrokkenheid en betere werkresultaten.
Om te weten wat je talent is, heb je feedback nodig vanuit de omgeving.
Onderzoek heeft uitgewezen dat wanneer feedback gegeven wordt op resultaten, iemand in een vaste (fixed)mindset wordt gezet. Daartegenover zet feedback die gericht is op het proces, iemand juist in de groei (grow)mindset.
Leuk om te weten en… wat kun je ermee?


In het onderwijs, waarbij ‘ Opbrengstgericht Werken’ een belangrijk item is, willen we het kind graag goed volgen. We stellen doelen, werken handelingsgericht en streven ernaar om een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van kinderen. Een hele klus.
Bij deze werkwijze is de neiging groot om te kijken naar gebreken en vervolgens te repareren wat niet goed is.
Binnen het talentgericht werken ligt de focus op het laten groeien van dat wat wellicht sluimerend aanwezig is en nog niet altijd zichtbaar. Een dankbare zoektocht naar de talenten van kinderen.

Echter, willen we werken aan talenten van kinderen, dan is het zaak om ons ook bewust te zijn van onze eigen talenten.
Kun je, vanuit je voorbeeldfunctie als leerkracht, ook je eigen talenten volop benutten en ontdekken? Onderzoek heeft aangetoond dat docenten vaker een waarderende ‘talentenbril’ opzetten bij het observeren van kinderen, wanneer ze in contact zijn met hun eigen talenten en deze kunnen benutten.

Blikveldcoaching biedt in samenwerking met Excellent-Education een tweedaagse cursus over talentgericht werken in het basisonderwijs.
Hierbij maken we gebruik van de Talententoolbox van Luk Dewulf.

Lees voor meer informatie deze flyer

X

VIB; Beeldcoaching

“Wat we denken te zien is vaak meer wat we denken
dan wat we zien”
Gedrag is wat we zien en horen, gedrag is hoe je doet. Wat je erbij denkt of veronderstelt, moet hier duidelijk van worden gescheiden.
vrij naar Compernolle

Video Interactie Begeleiding of Beeldcoaching is binnen onderwijssettingen een prachtig middel om, samen met de leerkracht of pedagogisch medewerker, te kijken naar eigen gedrag en vaardigheden. Het opgenomen beeld geeft weer wat er op dat moment is. Eén beeld levert daarbij meer op dan 1000 woorden! De opgenomen beelden zijn als een spiegel waarin de professional zijn reflectie vindt.
Ieder mens heeft door de jaren heen overtuigingen en waarden (eigen constructen) ontwikkeld. Deze kleuren (vaak onbewust) de benadering en werkwijze van de professional binnen het werken met kinderen. Inzicht in eigen gedrag, geeft inzicht in het gedrag van kinderen (en collega’s) dat zich toont binnen de pedagogische omgeving. Dit in beeld te brengen vormt een opening naar nieuw gedrag en positieve verandering.
Je doet ertoe als leerkracht of directeur of pedagogisch medewerker en de vraag is: Hoe doe je dat…? Beeldcoaching kan antwoord geven.

Inzet van Beeldcoaching op de basisschool, peuterspeelzaal en binnen de kinderopvang:

 • Als reflectiemiddel; werken met kinderen is ook jezelf in beweging brengen en houden. Als reflectie op onder andere je POP (Persoonlijk Ontwikkel Plan).
 • Na het inoefenen van een (nieuwe) vaardigheid kijk je samen met de beeldcoach naar je eigen aanpak.
 • Drie clusters vormen de basis: basiscommunicatie tussen volwassene en kind, klassen- of groepsmanagement en didactiek.

Hoe fijn kan het zijn wanneer je een onbevooroordeeld, onafhankelijk en deskundige (Beeld)coach in kunt zetten om zo een eindje op weg geholpen te worden.

Neem contact op voor meer informatie.

Liesbeth Hoekstra is aangesloten bij de beroepsvereniging LBBO/LBBB (landelijke beroepsgroep voor beeldbegeleiders) en bij de groep vrijgevestigde Beeldcoaches.

X

Creatieve Loopbaanplanning

Het onderwijs wordt de afgelopen decennia overspoeld door vernieuwingen en innovaties. Dit betekent voor veel leerkrachten een enorme belasting. De ruimte voor overleg en samenwerking is beperkt. Dat kan leiden tot spanning en conflicten.
Om dit bespreekbaar te maken, vragen te stellen hoe het met iedereen is, gezamenlijk te zoeken naar kracht, vermogen en talent, is vaak weinig tot geen tijd.
Bij sommige professionals leidt dit tot psychische en/of fysieke klachten met burn-out tot gevolg.

Herken je dat…? Je staat al zoveel jaren voor de klas en er lijkt steeds meer op je af te komen… Vergaderingen… kinderen met gedragsproblemen… groepsplannen… En dan wil je ook graag je aandacht geven aan het ‘gewone’ lesgeven… het werken met kinderen…
Wellicht vraag je je weleens af… :

 • “Is dit wat ik wil?”
 • “Waar haal ik de energie vandaan?”
 • “Wat inspireert mij”?
 • “Waar haal ik energie uit?
 • “Waar gaat het mij om in mijn werkend leven?”

Soms lijk je op een rotonde te zitten met verschillende afslagen en blijf je rondjes draaien.
Hoe zou het zijn om eens een andere, mogelijk nog onbekende, richting te kiezen op een rotonde in je leven? En… ben jij bereid om hiernaar op zoek te gaan?

Zin om je loopbaan eens op een creatieve wijze onder de loep te nemen?
Informeer dan naar Creatieve Loopbaan Planning.

Creatieve Loopbaan Planning doet een beroep op je verstand, je gevoel én… op je creativiteit en verbeelding. In een Creatief Loopbaan Traject krijg je een ruimer blikveld op diepere verlangens en patronen in relatie tot leven en werken. Gaandeweg het traject krijg je meer inzicht in je eigen loopbaan.

Voor wie?

 • Voor iedereen die werkzaam is in en met het onderwijs en zich wil oriënteren op zichzelf en op de eigen loopbaan.
 • Voor mensen die van baan of functie willen of moeten veranderen.

Neem contact op voor meer informatie.

X

Oplossingsgericht Spelen voor- en vroegschools

‘Spelen doet groeien en bloeien’

Spel is de meest basale uitingsvorm voor het jonge kind. Spel en kind zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Naast de functie van spel voor de psychosociale ontwikkeling, is spel ook van belang voor alle overige ontwikkelingsgebieden.

“Spel wordt wel ‘de taal der kinderen’ genoemd…”
(Hellendoorn)

De cursus ‘Spelen doet groeien en bloeien’ besteedt uitgebreid aandacht aan de waarde van spel en biedt tools om spel van jonge kinderen te begeleiden. Daarnaast zal ook aandacht worden besteed aan de plek van Spel binnen het ‘Opbrengstgericht Werken’.

“Een kenmerk van spel is dat iedereen die het ziet meteen weet: ‘dit is spel’…”
(Vermeer)

5 bijeenkomsten op middagen of avonden van 3 uur per bijeenkomst.

De cursist:

 • onderzoekt de betekenis van spel voor de kinderen en voor zichzelf (leerkracht of pedagogisch medewerker) (reflectie)
 • oefent in het herkennen van de Spelfasen, Spelkenmerken en de opbouw in Speelwerelden aan de hand van filmmateriaal en eigen ervaringen (observatie)
 • leert spelinterventies en spelbegeleidingstechnieken eigen te maken (oefenen)
 • observeert tussen de bijeenkomsten door kinderen in de eigen praktijksituatie en past spelinterventies toe (toepassen)
 • reflecteert op eigen handelen (reflectie)
 • zorgt zo mogelijk voor filmmateriaal (opname van een spelsituatie)
 • weet spel een belangrijke plaats te geven in het Opbrengst Gericht Werken
 • ontwikkelt tijdens een cursusbijeenkomst en tussen de bijeenkomsten door een
 • spelthema-kist en presenteert deze in de laatste bijeenkomst aan de groep

Deze cursus is voor pedagogisch medewerkers van peuterspeelzalen en kinderopvang, en voor leerkrachten uit de onderbouw van basisscholen die binnen het OGW (Opbrengst Gericht Werken) extra aandacht willen schenken aan het spelende kind.

Neem contact op voor meer informatie.

X

Kids’ Skills

Kids’ Skills is een werkwijze waarmee we kinderen betrekken bij gedragsverandering. Denk daarbij aan gedrag zoals: concentratieproblemen, impulsief gedrag, teruggetrokken gedrag, faalangst, etc. In een stappenplan leren kinderen om, samen met de leerkracht, een eigen plan te maken en medeverantwoordelijkheid te nemen voor verandering. Gedragsproblemen worden in deze denkwijze opgevat als ‘een nog te leren vaardigheid’.

Het stappenplan is speels van opzet, kinderen worden er sterk bij betrokken. Een handelingsplan is daarmee niet langer een formulier wat een leerkracht opstelt ‘achter het bureau’, maar een plan wat samen met een kind, in spel en gesprekken tot stand komt.
Kids’ Skills gaat uit van de Oplossingsgerichte werkwijze, waarbij de wijze van vragen stellen, het zoeken naar verandering en specifieke gesprekstechnieken belangrijke tools zijn.

In de cursus van 3 bijeenkomsten maken deelnemers kennis met een oplossingsgerichte manier van werken, het vertalen van problemen in vaardigheden en doen zij ervaring op met de stappen van Kids’ Skills. De deelnemers voeren hun plan uit in de eigen praktijk.
De aanpak staat beschreven in het boek Kids’ Skills van Ben Furman, welke de deelnemers bij aanvang van de cursus ontvangen.

Blikveldcoaching zet Kids’ Skills individueel in voor kinderen, en in cursusvorm voor basisscholen en naschoolse opvang. Zie ook kinderen.

Neem contact op voor meer informatie.

X

De dansvloer van de communicatie

De rode en groene dansvloer van de communicatie is een model ontwikkeld door ECHO en is een combinatie tussen de dramadriehoek en winnaars- of kwaliteitendriehoek.
De dansvloer wordt ook wel de pedagogische dansvloer genoemd.

Dit model kan inzicht geven in verstrikkingen en storingen die kunnen ontstaan tijdens ons communiceren. Er is altijd een keus tussen zogenoemd ‘rood gedrag’ en ‘groen gedrag’.
Groene communicatie is gericht op herstel van de verhoudingen en nodigt de ander uit vanuit de verbinding te gaan werken. De rode communicatie is gericht op het afreageren van eigen frustraties, boosheid of irritatie. Dat lucht wel even op, maar het resultaat is vaak dat de ander rood gedrag blijft vertonen. Onderlinge verhoudingen kunnen dan onder druk komen te staan.

Door letterlijk een positie op de dansvloer in te nemen krijgt de inbrenger van een praktijksituatie zicht op welke beweging helpend is om af te stemmen en in contact te komen met zichzelf en de ander.

Aan het eind van een training van 3 dagdelen:

 • heb je kennis van de achtergrond en opbouw van de dansvloer van de communicatie (rode en groene dansvloer);
 • heb je zicht op je eigen manier van communiceren, het eigen leiderschap en welk effect dit heeft;
 • kun je de dansvloer van de communicatie toepassen in je eigen werkveld;
 • heb je zelf geoefend met de dansvloer aan de hand van eigen casuïstiek door te ervaren, uit te wisselen en te reflecteren
 • heb je zelf op de dansvloer gestaan!!!

Een inzichtgevende training voor iedereen die met kinderen, collega’s en ouders te maken heeft.

Neem contact op voor meer informatie.